Bài 2.2: Tạo View hiển thị các đối tượng kết cấu.

anabim 1 Comment 27 Tháng Một, 2015

Video hướng dẫn này trình bày cách tạo ra View để hiển thị nổi bật các yếu tố kết cấu sử dụng trong phần mềm Autodesk® Revit® Architecture.  Bài học bao gồm:

  • Tạo mặt cắt 2D công trình.
  • Tạo mặt cắt 3D công trình.
  • Tùy chỉnh hiển thị bằng các công cụ Visibility Graphic để hiện thị kết cấu công trình.

Video (Liên hệ).

1 Comment

  1. […] Tạo View để hiển thị các đối tượng kết cấu. […]

Leave a Comment