Bài 4.2: Sao chép các đối tượng chia sẻ vào Model Revit Electrical.

anabim 1 Comment 27 Tháng Một, 2015

Video hướng dẫn này trình bày cách sao chép các đối tượng được chia sẻ vào Model Revit MEP. Video cho thấy các kỹ thuật cơ bản sau :

  • Sao chép Level và Grid vào Model máy chủ Revit MEP.
  • Sao chép các thiết bị chiếu sáng từ Model Revit Architecture vào Model Revit MEP.
  • Tạo View làm việc cho quá trình thiết kế hệ thống chiếu sáng.

Video (Liên hệ)

1 Comment

  1. […] Sao chép các đối tượng chia sẻ vào Model Revit Electrical. […]

Leave a Comment