Bài 5.1: Đặt thiết bị nước vào Model Revit Architecture.

Video hướng dẫn này trình bày cách đặt các thiết bị của hệ thống nước vào Model Revit Architecture. Bài học bao gồm:

  • Đặt các thiết bị hệ thống nước cố định trong nhà vệ sinh.
  • Sao chép các thiết bị hệ thống nước đến các vị trí tương tự trên các Level khác.

Video (Liên hệ).

Leave a Reply

Your email address will not be published.