Bài 5.1: Đặt thiết bị nước vào Model Revit Architecture.

anabim 0 Comments 29 Tháng Một, 2015

Video hướng dẫn này trình bày cách đặt các thiết bị của hệ thống nước vào Model Revit Architecture. Bài học bao gồm:

  • Đặt các thiết bị hệ thống nước cố định trong nhà vệ sinh.
  • Sao chép các thiết bị hệ thống nước đến các vị trí tương tự trên các Level khác.

Video (Liên hệ).

Leave a Comment