Bài 5.2: Sao chép các đối tượng chia sẻ vào Model Revit Plumbing.

anabim 0 Comments 29 Tháng Một, 2015

Video hướng dẫn này trình bày cách sao chép các yếu tố chia sẻ vào Model Revit MEP. Bài học này bao gồm:

  • Sao chép các đối tượng Level và Grid vào Model Revit MEP.
  • Tạo View làm việc cho công việc thiết kế MEP.
  • Sao chép các thiết bị từ Model Revit Architecture vào Model Revit Mep.

Video (Liên hệ).

Leave a Comment