Bài 5.2: Sao chép các đối tượng chia sẻ vào Model Revit Plumbing.

Video hướng dẫn này trình bày cách sao chép các yếu tố chia sẻ vào Model Revit MEP. Bài học này bao gồm:

  • Sao chép các đối tượng Level và Grid vào Model Revit MEP.
  • Tạo View làm việc cho công việc thiết kế MEP.
  • Sao chép các thiết bị từ Model Revit Architecture vào Model Revit Mep.

Video (Liên hệ).

Leave a Reply

Your email address will not be published.