Bài 5.3: Mô hình hóa các thiết bị vệ sinh.

Video hướng dẫn này trình bày cách để học viên một mô hình hệ thống vệ sinh bằng phần mềm Autodesk Revit MEP. Video cho thấy kỹ thuật cho:

  • Tạo một đường ống dẫn thẳng đứng.
  • Tạo đường ống nhánh ngang.
  • Kết nối đường ống nước đến ống nhánh.
  • Tùy chỉnh các thiết bị bằng công cụ System Browser.

Video (Liên hệ).

Leave a Reply

Your email address will not be published.