Bài 5.4: Mô hình hóa hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Video hướng dẫn này trình bày cách để mô hình hệ thống phòng cháy chữa cháy trong phần mềm Autodesk Revit MEP. Video cho thấy kỹ thuật cho:

  • Đặt các vòi phun chữa cháy.
  • Tạo ra hệ thống chữa cháy ướt.

Video (Liên hệ).

Leave a Reply

Your email address will not be published.