Bài 6.1: Sao chép các đối tượng chia sẻ vào Model Revit Mechanical.

Video hướng dẫn này trình bày cách sao chép các yếu tố chia sẻ vào Model Revit MEP. Video cho thấy kỹ thuật cho:

  • Sao chép các đối tượng chia sẻ: Level, Grid vào Model Revit MEP
  • Tạo View làm việc của cho Model Revit MEP.

Video (Liên hệ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.