Bài 6.2: Mô hình hệ thống HVAC lộ.

anabim 0 Comments 29 Tháng Một, 2015

Video hướng dẫn này trình bày cách để mô hình hệ thống HVAC lộ bằng phần mềm Revit MEP. Video cho thấy kỹ thuật:

  • Đặt các bộ xử lý không khí và các thiết bị đầu cuối;
  • Tạo ra một hệ thống hồi khí;
  • Xem xét hệ thống bằng công cụ System Brower.

Video (Liên hệ).

Leave a Comment