Bài 6.3: Mô hình hệ thống HVAC kín.

Video hướng dẫn này trình bày cách để mô hình hệ thống HVAC kín, Autodesk Revit MEP. Video biểu diễn các kỹ thuật:

  • Tính toán Plenum space.
  • Đặt các bộ xử lý không khí và thiết bị đầu cuối.
  • Tạo ra một hệ thống cấp khí.

Video (Liên hệ).

Leave a Reply

Your email address will not be published.