Bài 7.1: Phối hợp và xem xét lại các mô hình.

anabim 0 Comments 30 Tháng Một, 2015

Video này trình bày cách để liên kết, phối hợp, và đánh giá và những thay đổi mô hình từ những lĩnh vực khác cho các Model Revit Architecture bằng công cụ Autodesk Revit Architecture. Video này hướng dẫn:

  • Liên kết các mô hình từ các ngành khác vào  Model Revit Architecture.
  • Tìm kiếm các đối tượng bị thay đổi.
  • Giải quyết các thay đổi.
  • Xem xét.
    Video ( Liên hệ).

Leave a Comment