BIM cho Kiến trúc – Kĩ thuật – Xây dựng.

BIM cho Kiến trúc – Kĩ thuật – Xây dựng: Phối hợp đa ngành.

Trong bài học này, học viên sẽ học cách sử dụng các công cụ BIM có thể được sử dụng để hỗ trợ quá trình thiết kế đa ngành. Học viên sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra và kiểm tra các mô hình liên kết trong một dự án tích hợp.

Continue reading “BIM cho Kiến trúc – Kĩ thuật – Xây dựng.”