Kiểm tra sự va chạm giữa các đối tượng mô hình.

Video này hướng dẫn học viên cách để kiểm tra sự xung đột giữa các yếu tố mô hình bằng phần mềm Autodesk Revit MEP. Video cho thấy các kỹ thuật:

  • Liên kết các mô hình để chuẩn bị kiểm tra sự can thiệp.
  • Thiết lập và chạy công cụ Interference report.
  • Xem xét các vấn đề và kiểm tra các đối tượng nảy sinh vấn đề.
  • Thu hẹp phạm vi kiểm tra.

Video (Liên hệ).

Leave a Reply

Your email address will not be published.